Новини

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

17.06.2014

Във връзка с направените коментари на г-н Илиян Зафиров и Георги Христов, представители на ръководството на Корпоративна Търговска Банка, в редица медии, Булгартабак прави следните уточнения.

Още

ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

16.06.2014

По повод на публикации в средствата за масова информация, относно кредити на Булгартабак, компанията заявява, че към днешна дата (16 юни 2014 г.) дружествата от група Булгартабак нямат кредити в Корпоративна Търговска Банка (КТБ). Всички такива са погасени.

В момента компанията е в процес на закриване на всички свои банкови сметки в КТБ.

Още

Документация за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “Внедряване на софтуер - система за интеграция и мониторинг на производствени съоръжения в „Булгартабак-Холдинг“ АД

13.06.2014

„БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ“ АД на основание чл.11, ал.1, във връзка с чл.7, т.1 от Постановление № 118 на Министерски съвет от 20.05.2014 г. и във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07 – 0499- C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет ”Внедряване на софтуер - система за интеграция и мониторинг на производствени съоръжения в „Булгартабак-Холдинг“ АД“.

Още